TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.พะเยา 2561

รับตรง59 โควตาแหล่งฝึก พยาบาลศาสตรบัณฑิต ม.พะเยา 2559

มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการโควตาแหล่งฝึก ประจำปีการศึกษา 2559

กําหนดการรับสมัคร

 • 25 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2558
 • (หน้า 4)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ ในโครงการจัดการศึกษาปกติของโรงเรียน
 • มีภูมิลำเนา อยู่ในเขตแหล่งฝึกของโรงพยาบาลนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระวิทย์ คณิต ภาษาอังกฤษ แต่ละกลุ่มสาระ ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
 • มีผลการสอบ GAT/PAT2
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 10 คน
 • โรงพยาบาลแม่สาย 2 คน
 • โรงพยาบาลพาน 2 คน
 • โรงพยาบาลแม่สรวย 2 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6