TCAS/รับตรง61 โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ม.อุบลราชธานี 2561 (ครั้งที่ 2)

รับตรง59 การบัญชี ผู้จบวุฒิ ปวส. ม.อุบลราชธานี 2559

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลผู้จบวุฒิปวส. เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

กําหนดการรับสมัคร

 • 25 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2558
 • (หน้า 4)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบริหารศาสตร์
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 5 ปี หรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า สาขาวิชาการบัญชี
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 60 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7