รับตรง59 Students for ASEAN คณะเทคโนโลยีฯ ม.สงขลา-ภูเก็ต 2559

รับตรง59 Students for ASEAN คณะเทคโนโลยีฯ ม.สงขลา-ภูเก็ต 2559

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต โครงการ Students for ASEAN คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 ธันวาคม 2558 – 29 มกราคม 2559
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
  • เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
  • ภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
  • ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวม และผลการเรียนเฉลี่ยตามกลุ่มสาระวิชา 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • หรือ มีคุณสมบัติพิเศษอื่นที่เหมาะสม ตามความเห็นของคณะกรรมการคัดเลือก
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • สาขาวิชาละ 40 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย หรือสมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเอง ที่งานรับนักศึกษาและเทียนกลาง ชั้น 1 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์