โครงการรับตรง วิทยาลัยนานาชาติ (MUIC) รอบที่ 1 ม.มหิดล 2556

โครงการรับตรง วิทยาลัยนานาชาติ (MUIC) รอบที่ 1 ม.มหิดล 2556

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครบุคลเข้าศึกษาต่อ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 24 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2556

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
  • สาขาวิชาการผลิตแอนิเมชั่น
  • สาขาวิชาการผลิตสื่อภาพยนตร์
  • สาขาวิชาการผลิตสื่อโทรทัศน์
  • สาขาวิชาสังคมศาสตร์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
  • สาขาวิชาเคมี
  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • สาขาวิชาฟิสิกส์
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  • สาขาการเงิน
  • สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
  • สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
  • สาขาวิชาการตลาด
  • การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติ

 • ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
 • ผู้สมัครต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ คือ
  • ได้คะแนนสอบ TOEFL ตั้งแต่ 79 คะแนนขึ้นไป
  • หรือคะแนนสอบ IELTS (academic band) ตั้งแต่ 6.0 ขึ้นไป
  • หรือคะแนนสอบ SAT1 ตั้งแต่ 1,650 คะแนนขึ้นไป โดยมีคะแนนวิชาคณิตศาสตร์อย่างน้อย 580 คะแนน
 • ผู้สมัครต้องผ่านการสอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ (ITP TOEFL และ Writing) คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และความรู้ทั่วไป หากผ่านการสอบข้อเขียนแล้ว ผู้สมัครจะได้รับการเรียกเข้าสัมภาษณ์ต่อไป

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านเว็บไซต์ที่ http://oasis.muic.mahidol.ac.th/application/

เอกสารเพิ่มเติม

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ