รับตรง59 ขยายโอกาสทางการศึกษา ม.บูรพา-จันทบุรี 2559

รับตรง59 ขยายโอกาสทางการศึกษา ม.บูรพา-จันทบุรี 2559

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2559

ไม่อยากพลาดข่าวTCAS รับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิก)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 ธันวาคม 2558 – 13 มกราคม 2559
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • บริหารธุรกิจ
   • การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
  • หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • เทคโนโลยีการเกษตร-ด้านพืช
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
 • คณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตจันทบุรี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีทางทะเล
 • คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • อัญมณีและเครื่องประดับ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
   • การออกแบบเครื่องประดับ
 • (หน้า 8)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในเขตพื้นที่ 12 จังหวัดภาคตะวันออก ดังต่อไปนี้ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง นครนายก ปราจีนบุรี ตราด สระแก้ว สมุทรปราการ ลพบุรี สระบุรี และพระนครศรีอยุธยา
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีคุณสมบัติเฉพาะ ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 4)

จำนวนรับ

 • รวม 280 คน
 • (หน้า 7)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 8)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 8)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9