TCAS/61 รายชื่อโครงการ/คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัย 2561

รับตรง59 กำหนดการและมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมรับตรงเคลียริ่งเฮ้าส์ (Clearing House) 2559

[ หน้า 2 ] ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประกาศกำหนดการ รายชื่อมหาวิทยาลัย และขั้นตอนในการดำเนินงาน การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮ้าส์ (Clearing House) ประจำปีการศึกษา 2559

รับตรง59 กำหนดการและมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมรับตรงเคลียริ่งเฮ้าส์ (Clearing House) 2559

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7