รับตรง59 กำหนดการและมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมรับตรงเคลียริ่งเฮ้าส์ (Clearing House) 2559

รับตรง59 กำหนดการและมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมรับตรงเคลียริ่งเฮ้าส์ (Clearing House) 2559

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประกาศกำหนดการ รายชื่อมหาวิทยาลัย และขั้นตอนในการดำเนินงาน การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮ้าส์ (Clearing House) ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการ

 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยนครพนม
 • มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • มหาลัยศิลปากร
 • กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
 • มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • มหาวิยาลัยสยาม
 • มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
 • มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 • วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 • สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
 • (หน้า 4)

ถาม – ตอบ รับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์

 • (หน้า 6)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์