รับตรง59 สืบสานภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร 2559

รับตรง59 สืบสานภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร 2559

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการสืบสานภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 20 พฤศจิกายน 2558 – 15 มกราคม 2559
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์
 • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนในเขตจังหวัดภูมิภาคตะวันตก คือ กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และสุพรรณบุรี
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รายวิชาพื้นฐาน ไม่ต่ำกว่า 2.75 หากต่ำกว่าเกณฑ์ แต่มีหรือเคยมีผลงานซึ่งแสดงความถนัดภาษาไทย ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ สามารถสมัครได้
 • มีผลการสอบ PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 • (หน้า 5)

จำนวนรับ

 • เขต 1 กาญจนบุรี — สุพรรณบุรี 4 คน
 • เขต 2 ราชบุรี — สมุทรสงคราม 4 คน
 • เขต 3 นครปฐม — สมุทรสาคร 4 คน
 • เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ — เพชรบุรี 4 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • โรงเรียนคัดเลือกนักเรียนและรวบรวมใบสมัคร ส่งไปที่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์