โครงการรับตรง คณะวิทยาศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ครั้งที่ 2 ม.เกษตรศาสตร์-ศรีราชา 2556

โครงการรับตรง คณะวิทยาศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ครั้งที่ 2 ม.เกษตรศาสตร์-ศรีราชา 2556

ด้วยโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จะทำการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี(ภาคพิเศษ) ประจำาปีการศึกษา 2556

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • บัดนี้ – 1 พฤษภาคม 2556

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ — 80 คน
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ — 80 คน

คุณสมบัติ

 • เป็นบุคคลที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทยาศาสตร์ หรือ สายศิลป์คำนวณ) ในปีการศึกษา 2555
 • หากอายุเกิน 15 ปีบริบูรณ์ ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเป็นบุคคลต่างด้าวต้องมีหลักฐานได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย โดยถูกต้องตามกฎหมาย
 • เป็นผู้ที่มีระดับผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 2.20 ขึ้นไป และจะต้องเป็นผู้ที่มีผลการสอบจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ดังนี้
  • GAT ได้แก่ ความถนัดทั่วไป
  • PAT ได้แก่ ความถนัดทางคณิตศาสตร์ และความถนัดทางวิทยาศาสตร์

จำนวนรับ

 • รวม 160 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครด้วยตัวเอง ที่คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2556
 • สมัครทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 26 เมษายน 2556

เอกสารเพิ่มเติม

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ