โครงการรับตรง ภาคพิเศษและภาคปกติ (หลักสูตร 4-5 ปี) ครั้งที่ 2 ม.บูรพา 2556

โครงการรับตรง ภาคพิเศษและภาคปกติ (หลักสูตร 4-5 ปี) ครั้งที่ 2 ม.บูรพา 2556

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยบูรพาจะรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษและภาคปกติ (หลักสูตร 4-5 ปี) ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยบูรพา ประจําปีการศึกษา 2556

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 22 เมษายน – 14 พฤษภาคม 2556

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ภาคพิเศษ) (ศึกษาที่มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี)
 • คณะการจัดการและการท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ) (ศึกษาที่มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี)
 • คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ (ภาคพิเศษ) (ศึกษาที่มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี)
 • คณะวิทยาการสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) (ศึกษาที่มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี)
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์ (ภาคพิเศษ) (ศึกษาที่มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี)
 • คณะโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) (ศึกษาที่มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาคพิเศษ) (ศึกษาที่มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี)
 • คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ศึกษาที่วิทยาเขตสระแก้ว
 • วิทยาลัยนานาชาติ (ภาคปกติ) (ศึกษาที่มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี)
 • คณะศึกษาศาสตร์ (ภาคปกติ) หลักสูตร 5 ปีเรียนเป็นภาษาไทย (ศึกษาที่มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว) **
 • คณะศึกษาศาสตร์ (ภาคปกติ) หลักสูตร 4 ปีเรียนเป็นภาษาไทย (ศึกษาที่มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว) **
 • คณะศึกษาศาสตร์ (ภาคปกติ) โครงการผลิตครูนานาชาติหลักสูตร2 ปริญญา (เรียนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร) เรียนทั้งในประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกา
 • คณะศึกษาศาสตร์ (ภาคปกติ) หลักสูตร 5 ปีเรียนเป็นภาษาไทย (ศึกษาที่มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี)

คุณสมบัติ

 • สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • ผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนน GPAX และผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
 • ผลคะแนนการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT) (เฉพาะคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์)

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านเว็บไซต์ที่ http://regservice.buu.ac.th/

เอกสารเพิ่มเติม

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ