รับตรง59 ประเภทโควตา สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 2559

รับตรง59 ประเภทโควตา สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 2559

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 28 กันยายน 2558 – 29 กุมภาพันธ์ 2559
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  • (หน้า 5)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมการวัดและควบคุม
   • วิศวกรรมเครื่องกล
   • วิศวกรรมไฟฟ้า
   • วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
   • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
   • วิศวกรรมอุตสาหการ
   • วิศวกรรมเคมี
   • วิศวกรรมการผลิต
  • (หน้า 5)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า ในสถานศึกษาที่ได้รับสิทธิ์โควตาจากสถาบันฯ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ มีความสามารพิเศษด้านกีฬา ดนตรี อื่นๆ โดยมีเอกสารรับรอง
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 5)
 • (โรงเรียนที่ ได้รับโควตา หน้า 10)
 • (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโยี ที่ได้รับโควตา หน้า 15)
 • (วิทยาลัยเทคนิค ที่ได้รับโควตา หน้า 17)
 • (วิทยาลัยอาชีวศึกษา ที่ได้รับโควตา หน้า 21)
 • (วิทยาลัยสารพัดช่าง ที่ได้รับโควตา หน้า 23)
 • (วิทยาลัยการอาชีพ ที่ได้รับโควตา หน้า 25)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 8)

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านสถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่
 • (หน้า 7)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์