รับตรง59 ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 2559

รับตรง59 ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 2559

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์ ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 12 ตุลาคม 2558 – 29 เมษายน 2559
 • (หน้า 7)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  • (หน้า 5)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมการวัดและควบคุม
   • วิศวกรรมเครื่องกล
   • วิศวกรรมไฟฟ้า
   • วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
   • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
   • วิศวกรรมอุตสาหการ
   • วิศวกรรมเคมี
   • วิศวกรรมการผลิต
  • (หน้า 5)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา ม.6 ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์ทำงานนับถึงวันสิ้นสุดการรับสมัคร ไม่น้อยกว่า 2 ปu ในสาขาวิชาแขนงที่เกี่ยวข้อง พร้อมหนังสือรับรอง
 • (หน้า 5)

จำนวนรับ

 • รวม 250 คน
 • (หน้า 5)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 8)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอีเมล์ หรือสมัครทางไปรษณีย์
 • (หน้า 7)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์