รับตรง59 ระบบโควตา ราชมงคลอีสาน-ขอนแก่น 2559

รับตรง59 ระบบโควตา ราชมงคลอีสาน-ขอนแก่น 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และ ปวส. ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 ธันวาคม 2558 – 20 มกราคม 2559
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • ระดับ ปวส.
   • ช่างกลโรงงาน
   • ช่างท่อและประสาน
   • อิเล็กทรอนิกส์
   • ออกแบบการผลิต
   • ช่างเครื่องกล
   • ช่างกลเกษตร
   • ช่างยนต์
   • ช่างก่อสร้าง
   • ช่างโยธา
  • ระดับ ป.ตรี หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีอุตสาหการ-ต่อเนื่อง
   • วิศวกรรมท่ออุตสาหกรรม-ต่อเนื่อง
   • วิศวกรรมท่ออุตสาหกรรม
  • ระดับ ป.ตรี หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
   • วิศวกรรมการเชื่อม
   • เครื่องกล
   • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  • ระดับ ป.ตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
  • (หน้า 7)
 • คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ระดับ ป.ตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การตลาด-เทียบโอน
   • การตลาด
   • ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-เทียบโอน
   • ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
  • ระดับ ป.ตรีหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี-เทียบโอน
   • การบัญชี
  • (หน้า 11)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • ระดับ ป.ตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมอุตสาหการ
   • วิศวกรรมโลหการ
   • วิศวกรรมโยธา
   • วิศวกรรมเครื่องกล
   • วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
   • วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ
   • วิศวกรรมไฟฟ้า
   • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   • วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
   • วิศวกรรมเคมี
   • วิศวกรรมอุตสาหการ-เทียบโอน
   • วิศวกรรมโยธา-เทียบโอน
   • วิศวกรรมเครื่องกล-เทียบโอน
   • วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร-เทียบโอน
   • วิศวกรรมไฟฟ้า-เทียบโอน
   • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-เทียบโอน
  • (หน้า 13)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นม.6 หรือ ปวช.
 • มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ด้านกิจกรรม เช่น ผู้นำกิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบข้อเขียน และ/หรือ สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ ห้องแผนกงานส่งเสริมวิชาการฯ หรือห้องแผนกงานประชาสัมพันธ์ อาคาร 1 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์