รับตรง59 ผู้มีความสามารถพิเศษ ม.แม่โจ้ 2559

รับตรง59 ผู้มีความสามารถพิเศษ ม.แม่โจ้ 2559

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ผู้มีความสามารถพิเศษทางดนตรี กีฬา นาฏศิลป์ ศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2558
 • (หน้า 13)

สาขาที่เปิดรับ ระดับปริญญาตรี

 • คณะผลิตกรรมการเกษตร
  • เกษตรศาสตร์-พืชไร่
  • เกษตรศาสตร์-พืชสวน
  • เกษตรศาสตร์-อารักขาพืช
  • เกษตรเคมี
  • เกษตรศาสตร์-ปฐพีศาสตร์
  • การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
  • เกษตรศาสตร์-วิทยาการสมุนไพร
  • (หน้า 3)
 • วิทยาลัยพลังงานทดแทน
  • พลังงานทดแทน
  • (หน้า 3)
 • คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
  • สัตวศาสตร์-สัตว์ปีก/การผลิตสุกร/โคนมและโคเนื้อ/อาหารสัตว์
  • (หน้า 3)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
  • สถาปัตยกรรม
  • ภูมิสถาปัตยกรรม
  • เทคโนโลยีภูมิทัศน์-การจัดการสนามกอล์ฟ/การจัดการภูมิทัศน์/การจัดการต้นไม้ยืนต้น
  • (หน้า 3)
 • คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
  • การประมง
  • (หน้า 4)
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • การจัดการ
  • การตลาด
  • การบัญชี
  • การเงิน
  • ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
  • (หน้า 4)
 • คณะเศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
  • เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
  • เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ-ปริญญาตรีควบปริญญาโท 2 ภาษา
  • (หน้า 5)
 • คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
  • พัฒนาการท่องเที่ยว
  • (หน้า 5)
 • คณะศิลปศาสตร์
  • นิเทศศาสตร์บูรณาการ
  • ภาษาอังกฤษ
  • (หน้า 5)
 • คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
  • การสื่อสารดิจิทัล
  • (หน้า 5)
 • คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
  • วิศวกรรมเกษตร
  • วิศวกรรมอาหาร
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
  • เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
  • (หน้า 6)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • เคมี
  • สถิติ
  • คณิตศาสตร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วัสดุศาสตร์
  • เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ
  • (หน้า 7)
 • วิทยาลัยบริหารศาสตร์
  • รัฐศาสตร์
  • การบริหารท้องถิ่น
  • รัฐศาสตร์-ภาคพิเศษ
  • การบริหารท้องถิ่น-ภาคพิเศษ
  • (หน้า 7)
 • ม.แม่โจ้-แพร่
  • เกษตรป่าไม้
  • เทคโนโลยีการผลิตพืช
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
  • การบัญชี
  • ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
  • พัฒนาการท่องเที่ยว
  • การตลาด
  • การจัดการชุมชน
  • เศรษฐศาสตร์
  • รัฐศาสตร์
  • การประมง
  • (หน้า 8)
  • (มีทั้งกำหนดเกรดขั้นต่ำ และไม่กำหนดเกรด)

สาขาที่เปิดรับ ระดับปริญญาตรี เทียบเข้า

 • คณะผลิตกรรมการเกษตร
  • เกษตรศาสตร์-พืชไร่
  • การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
  • การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร-ภาคพิเศษ
  • (หน้า 10)
 • คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
  • สัตวศาสตร์-การผลิตสุกร
  • สัตวศาสตร์-โคนมและโคเนื้อ
  • สัตวศาสตร์-สัตวปีก
  • (หน้า 10)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีภูมิทัศน์-การจัดการสนามกอล์ฟ/การจัดการภูมิทัศน์/การจัดการต้นไม้ยืนต้น
  • (หน้า 11)
 • คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
  • การประมง
  • (หน้า 11)
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • การจัดการ
  • การตลาด
  • การบัญชี
  • ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
  • (หน้า 11)
 • คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
  • พัฒนาการท่องเที่ยว
  • (หน้า 12)
 • ม.แม่โจ้-แพร่
  • เกษตรป่าไม้
  • การบัญชี
  • (หน้า 12)
 • ม.แม่โจ้-ชุมพร
  • การประมง
  • เทคโนโลยีการผลิตพืช
  • การจัดการ
  • พัฒนาการท่องเที่ยว
  • (หน้า 12)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีความสามารถพิเศษทางดนตรี กีฬา นาฏศิลป์ ศิลปวัฒนธรรม ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภูมิภาค หรือระดับประเทศ
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลงาน
 • สอบข้อเขียน/ปฏิบัติ-บางสาขาวิชา
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 14)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 13)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์