รับตรง59 ประเภทโควตา ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 2559

รับตรง59 ประเภทโควตา ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 2559

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2558

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมโยธา
   • วิศวกรรมไฟฟ้า
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์
  • (หน้า 2, 4)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการ
   • การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • รัฐประศาสนศาสตร์
   • รัฐประศาสนศาสตร์-สมทบ
  • (หน้า 2, 4)
 • คณะเกษตรศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เกษตรศาสตร์
  • (หน้า 3, 4)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
   • ชีววิทยาประยุกต์
   • ฟิสิกส์ประยุกต์
  • (หน้า 3, 5)
 • คณะศิลปศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาอังกฤษ
  • (หน้า 3, 5)
 • สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • กฎหมายอิสลาม
   • ภาษาอาหรับ-หลักสูตรนานาชาติ
   • อิสลามศึกษา
  • (หน้า 3, 5)
 • วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส
  • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีเครื่องกล
   • เทคโนโลยีไฟฟ้า
   • เทคโนโลยีโยธา
  • (หน้า 3, 5)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช. ปวส. หรืออนุปริญญา ในสถานศึกษา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิยาลัย หรือสมัครทางไปรษณีย์
 • (หน้า 6)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์