TCAS/รับตรง61 โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ม.อุบลราชธานี 2561 (ครั้งที่ 2)

โครงการรับตรง สาขาภาษาเวียดนามและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี 2556

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรงทั่วไป หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาเวียดนามและการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2556

กําหนดการรับสมัคร

 • 10 – 30 เมษายน 2556

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาเวียดนามและการสื่อสาร

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้กําลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2555 หรือสําเร็จการศีกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน — ไม่ต่ํากว่า 2.00
 • GPA กลุ่มสาระภาษาไทย — ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • GPA กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ — ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • GPA กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ — ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • มีผลคะแนนทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) — ค่าน้ำหนักร้อยละ 40
 • มีผลการสอบสัมภาษณ์ของคณะกรรมการสอบคัดเลือกคณะศิลปศาสตร์ — ค่าน้ำหนักร้อยละ 50
 • ไม่เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยวิธีรับตรงทุกประเภทในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จำนวนรับ

 • 30 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านเว็บไซต์ที่ http://www.entry.ubu.ac.th/

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์