รับตรง59 ภาคปกติ ประเภททั่วไป ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ 2559

รับตรง59 ภาคปกติ ประเภททั่วไป ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ : 1 ธันวาคม 2558 – 29 กุมภาพันธ์ 2559
 • สมัครด้วยตนเอง : 1 ธันวาคม 2558 – 31 มีนาคม 2558
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การพัฒนาสังคม
   • ภาษาอังกฤษ
   • ภาษาอังกฤษธุรกิจบริการ
   • สารสนเทศศาสตร์
   • ดนตรีและการแสดง
   • ศิลปกรรม
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • รัฐประศาสนศาสตร์
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
  • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
   • การเมืองการปกครอง
   • การเมืองท้องถิ่น
  • (หน้า 5)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • การประชาสัมพันธ์
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
   • การบัญชี-ใช้วุฒิปวส.
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การท่องเที่ยวและการโรงแรม
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการ
   • การจัดการ-ใช้วุฒิปวส.
   • การตลาด
   • การตลาด-ใช้วุฒิปวส.
   • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
   • เศรษฐศาสตร์
  • (หน้า 7)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เคมี
   • ฟิสิกส์
   • ชีววิทยา
   • คณิตศาสตร์
   • สาธารณสุขศาสตร์
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • (หน้า 9)
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีการผลิต
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีการผลิต-ใช้วุฒิปวส.
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม-ใช้วุฒิปวส.
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-อุตสาหกรรมก่อสร้าง
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-อุตสาหกรรมก่อสร้าง-ใช้วุฒิปวส.
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม-ใช้วุฒิปวส.
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์-ใช้วุฒิปวส.
   • ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เกษตรศาสตร์-พืชศาสตร์
   • เกษตรศาสตร์-สัตวศาสตร์
   • เกษตรศาสตร์-การจัดการการเกษตร
   • เกษตรศาสตร์-คหกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   • วิศวกรรมการผลิต
  • (หน้า 10)
 • คณะครุศาสตร์
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • การศึกษาปฐมวัย
   • พลศึกษาศาสตร์
   • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
   • ภาษาอังกฤษ
   • การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  • (หน้า 12)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: