TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน พระจอมเกล้าธนบุรี 2561

รับตรง59 สหกิจศึกษา วิศวะระบบควบคุม,เครื่องมือวัด พระจอมเกล้าธนบุรี 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษาปวส. เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด โครงการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2558
 • (หน้า 2)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด-สหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ในสาขาไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ระบบควบคุมและเครื่องมือวัด เมคคาทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 15 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5