รับตรง59 ภาคปกติ โดยการรับตรง ม.ราชภัฏกาญจนบุรี 2559

รับตรง59 ภาคปกติ โดยการรับตรง ม.ราชภัฏกาญจนบุรี 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ โดยการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 16 ตุลาคม 2558 – 14 กุมภาพันธ์ 2559
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการอุตสาหกรรมบริการการท่องเที่ยว
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การตลาด
   • การจัดการทั่วไป
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ-เทียบโอน
   • การจัดการทั่วไป
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
   • การบัญชี-เทียบโอน
  • (หน้า 8)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เคมี
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
   • เทคโนโลยีพืชผักแบบบูรณาการ
   • วิทยาศาสตร์การกีฬา
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • คหกรรมศาสตร์ศึกษษ
   • คอมพิวเตอร์ศึกษา
  • (หน้า 8)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ดนตรี
   • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
   • การพัฒนาชุมชน
   • ภาษาไทย
   • ภาษาจีน
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • รัฐประศาสนศาสตร์
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
  • (หน้า 9)
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • เทคโนโลยีเครื่องกล
   • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • การบริหารทรัพยากรอาคาร
   • การจัดการโลจิสติกส์
  • (หน้า 9)
 • คณะครุศาสตร์
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • พลศึกษา
   • การศึกษาปฐมวัย
   • เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา
   • ภาษาอังกฤษ
   • คณิตศาสตร์
   • สังคมศึกษา
   • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
   • ภาษาไทย
  • (หน้า 9)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ม.6 ปวส. หรือเทียบเท่า
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • รวม 1,342 คน
 • (หน้า 8)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบคัดเลือก
 • สอบสัมภาษณ์
 • สอบปฏิบัติ-บางสาขาวิชา
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 9 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์