รับตรง59 +ทุน ประะเภทโควตา ม.ราชภัฏกาญจนบุรี 2559

รับตรง59 +ทุน ประะเภทโควตา ม.ราชภัฏกาญจนบุรี 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทโควตาและการให้ทุนโครงการเพชรราชภัฏ ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 16 ตุลาคม – 25 ธันวาคม 2558
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการอุตสาหกรรมบริการการท่องเที่ยว
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การตลาด
   • การจัดการทั่วไป
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ-เทียบโอน
   • การจัดการทั่วไป
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
   • การบัญชี-เทียบโอน
  • (หน้า 6)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เคมี
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
   • เทคโนโลยีพืชผักแบบบูรณาการ
   • วิทยาศาสตร์การกีฬา
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • คหกรรมศาสตร์ศึกษษ
   • คอมพิวเตอร์ศึกษา
  • (หน้า 6)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ดนตรี
   • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
   • การพัฒนาชุมชน
   • ภาษาไทย
   • ภาษาจีน
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • รัฐประศาสนศาสตร์
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
  • (หน้า 7)
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • เทคโนโลยีเครื่องกล
   • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • การบริหารทรัพยากรอาคาร
   • การจัดการโลจิสติกส์
  • (หน้า 7)
 • คณะครุศาสตร์
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • พลศึกษา
   • การศึกษาปฐมวัย
   • เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา
   • ภาษาอังกฤษ
   • คณิตศาสตร์
   • สังคมศึกษา
   • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
   • ภาษาไทย
  • (หน้า 7)

คุณสมบัติ

 • ประเภทโควตาเรียนดี
  • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • (หน้า 2)
 • ประเภทโควตาความสามารถพิฌศษ
  • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
  • (หน้า 2)
 • ประเภททุนโครงการเพชรราชภัฏ
  • เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน สูงที่สุดในแผนการเรียน
  • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบคัดเลือก-บางสาขาวิชา
 • สอบปฏิบัติ-บางสาขาวิชา
 • สอบสัมภาษณ์
 • ยื่นแฟ้มสะสมผลงาน-เฉพาะประเภทโควตาความสามารถพิเศษ
 • (หน้า 3, 8)

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านสถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ และสถานศึกษารวบรวมใบสมัครส่งมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์