รับตรง59 โควตาเรียนดี ทั่วประเทศ ม.เกษตรศาสตร์-กำแพงแสน 2559

รับตรง59 โควตาเรียนดี ทั่วประเทศ ม.เกษตรศาสตร์-กำแพงแสน 2559

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควตาเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 3 พฤศจิกายน – 24 ธันวาคม 2558
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
  • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
  • (หน้า 5)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน
  • วิศวกรรมอาหาร
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
  • วิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์
  • (หน้า 5)
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ
  • การจัดการ
  • การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
  • การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว-ภาคพิเศษ
  • การท่องเที่ยว
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์-ภาคพิเศษ
  • จุลชีววิทยา
  • (หน้า 5)
 • คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • เกษตรและสิ่งแวดล้อม
  • การจัดการเรียนรู้-พลศึกษาและสุขศึกษา 5 ปี
  • การจัดการเรียนรู้-ภาษาอังกฤษศึกษา 5 ปี
  • การจัดการเรียนรู้-คณิตศาสตร์ศึกษา 5 ปี
  • การจัดการเรียนรู้-วิทยาศาสตร์ศึกษา 5 ปี
  • (หน้า 7)
 • คณะประมง
  • เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  • (หน้า 8)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศ
 • มีผลการศึกษาดีเด่น 20% แรกแต่ละแผนการเรียนของโรงเรียน โดยทางโรงเรียนเป็นผู้รับรองผลการเรียนและอันดับทางการศึกษาของโรงเรียน
 • มีผลการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 4)

จำนวนรับ

 • รวม 71 คน
 • (หน้า 5)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5, 9)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 9)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์