รับตรง59 ประเภทโควตา ราชมงคลศรีวิชัย-นครศรีฯ-ไสใหญ่ 2559

รับตรง59 ประเภทโควตา ราชมงคลศรีวิชัย-นครศรีฯ-ไสใหญ่ 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่ รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 21 กันยายน – 20 พฤศจิกายน 2558
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • การแพทย์แผนไทย
  • เทคโนโลยีน้ำมันปาล์มและโอลิโอเคมี
  • เทคโนโลยีการยาง
  • ชีววิทยาประยุกต์
  • เคมีอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ-เทียบโอน
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล-เทียบโอน
  • เทคโนโลยีอุตสาหการ-ต่อเนื่อง
 • คณะเทคโนโลยีการจัดการ
  • การจัดการ
  • การตลาด
  • ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
  • การเงิน
  • การบัญชี
  • การจัดการโลจิสติกส์
  • การจัดการ-เทียบโอน
  • การจัดการโลจิสติกส์-เทียบโอน
  • การตลาด-เทียบโอน
  • การบัญชี-เทียบโอน
  • ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ-เทียบโอน
 • คณะเกษตรศาสตร์
  • พืชศาสตร์
  • สัตวศาสตร์
  • ประมง
  • เกษตรกลวิธาน
  • เทคโนโลยีภูมิทัศน์
  • พัฒนาการเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตร
  • พืชศาสตร์-เทียบโอน
  • สัตวศาสตร์-เทียบโอน
  • ประมง-เทียบโอน
  • เกษตรกลวิธาน-เทียบโอน

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช. ปวส.
 • มีคุณสมบัติตามโควตาที่สมัคร (เรียนดี/กิจกรรมดี/นักกีฬา)
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์