รับตรง59 ประเภทโควตา ราชมงคลศรีวิชัย-นครศรีฯ-ทุ่งใหญ่ 2559

รับตรง59 ประเภทโควตา ราชมงคลศรีวิชัย-นครศรีฯ-ทุ่งใหญ่ 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 21 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2558
  • คณะอื่นๆ
  • (หน้า 2)
 • 21 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2558
  • คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตรศาสตร์
  • พืชศาสตร์
  • สัตวศาสตร์
  • พืชศาสตร์-เทียบโอน
  • สัตวศาสตร์-เทียบโอน
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • การจัดการอุตสาหกรรมอาหารและบริการ
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร-เทียบโอน
  • อาหารและโภชนาการ-เทียบโอน
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • สัตวแพทยศาสตร์

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช. หรือ ปวส.
 • มีคุณสมบัติตามประเภทโควตาที่สมัคร (เรียนดี/กิจกรรมดี/นักกีฬา)
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • รับสมัครเฉพาะโควตาเรียนดี
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มวิชาคณิต วิทย์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • สอบวัดความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพสัตวแพทยศาสตร์
  • สอบสัมภาษณ์
  • (หน้า 3)
 • คณะอื่นๆ
  • ยื่นประวัติ
  • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย หรือสมัครด้วยตนเองที่ งานบริหารวิชาการและวิจัย ศูนย์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์