TCAS/รับตรง61 ภาคปกติ ประเภทโควตา ม.ราชภัฏเชียงราย 2561

รับตรง59 สอบคัดเลือกทั่วไป ม.ราชภัฏอุบลราชธานี 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทสอบคัดเลือก รอบคัดเลือกทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559

กําหนดการรับสมัคร

 • 10 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2559
 • (หน้า 11)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • สถิติประยุกต์
   • ฟิสิกส์
   • คณิตศาสตร์
   • จุลชีววิทยา
   • ชีววิทยา
   • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   • เคมี
  • (หน้า 2)
 • คณะครุศาสตร์
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาอังกฤษ
   • พลศึกษา
   • สังคมศึกษา
   • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
   • คณิตศาสตร์
   • การศึกษาปฐมวัย
   • คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา
   • การศึกษาพิเศษและคอมพิวเตอร์
   • การประถมศึกษา
  • (หน้า 3)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาไทย
   • ภาษาอังกฤษ
   • นาฏศิลป์และการละคร
   • ธุรกิจโรงแรม
   • บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
   • การท่องเที่ยว
   • ดนตรี
   • ศิลปกรรม
   • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
   • รัฐประศาสนศาสตร์
   • ภาษาจีน
   • การพัฒนาชุมชน
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • การปกครองท้องถิ่น
  • (หน้า 4)
 • คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจและการจัดการ
   • การบัญชี
   • การตลาด
   • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • การจัดการทั่วไป
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • บัญชีบัณฑิต
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • นิเทศศาสตร์
  • (หน้า 4)
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์
   • เทคโนโลยีไฟฟ้า
   • เทคโนโลยีการก่อสร้าง
   • ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
   • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
   • การจัดการโลจิสติกส์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  • (หน้า 5)
 • คณะเกษตรศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เกษตรศาสตร์
   • การประมง
   • สัตวศาสตร์
   • ธุรกิจอาหารและโภชนาการ
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
  • (หน้า 5)
 • คณะนิติศาสตร์
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การบริหารงานยุติธรรมและสังคม
  • (หน้า 6)
 • คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนทางเลือก
  • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
   • การแพทย์แผนไทย
  • (หน้า 6)
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
   • การแพทย์แผนไทย
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • อาชีวอนามัย
  • (หน้า 7)
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
   • พยาบาลศาสตร์
  • (หน้า 7)
 • คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
   • มัลติมีเดียและแอนิเมชั่นเทคโนโลยี
  • (หน้า 7)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ม.6 ปวช. หรือเทียบเท่า

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบปฏิบัติ-บางสาขาวิชา
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 8)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 8)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ป้ายกำกับ: