โครงการรับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์-ปัตตานี 2556

โครงการรับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์-ปัตตานี 2556

รับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการจัดตั้งคณะพบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2556

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • 10 – 26 เมษายน 2556

สาขาที่เปิดรับ

  • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555

คุณสมบัติ

  • เป็นผู้มีสัญชาติไทย และจะต้องสาเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • มีผลการเรียนเฉลี่ย (ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) ไม่ต่ากว่า 3.0
  • มีภูมิลาเนาอยู่ใน 14 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี ตรัง พัทลุง สงขลา พังงา ระนอง กระบี่ ภูเก็ต สตูล ปัตตานี นราธิวาส และยะลา

จำนวนรับ

  • 10 คน

วิธีสมัคร

  • สมัครด้วยตนเองที่ อาคาร 4 ห้องสำนักงาน โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (ในวันและเวลาราชการ)
  • สมัครทางไปรษณีย์

เอกสารเพิ่มเติม

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ