รับตรง59 ภาคปกติ ระบบรับตรง ม.ราชภัฏกาฬสินธุ์ 2559

รับตรง59 ภาคปกติ ระบบรับตรง ม.ราชภัฏกาฬสินธุ์ 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2558

ระดับปริญญาตรี รับวุฒิ ม.6/ปวช.

 • คณะครุศาสตร์
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
   • คณิตศาสตร์
   • คอมพิวเตอร์
   • การศึกษาปฐมวัย
   • ภาษาไทย
   • ภาษาอังกฤษ
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม-อนามัยสิ่งแวดล้อม
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาอังกฤษ
 • คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • รัฐประศาสนศาสตร์-รัฐประศาสนศาสตร์
   • รัฐประศาสนศาสตร์-การปกครองท้องถิ่น
   • รัฐประศาสนศาสตร์-การบริหารทรัพยากรมนุษย์
   • รัฐประศาสนศาสตร์-การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
   • รัฐประศาสนศาสตร์-อาชญาวิทยาและการบริหารงานตำรวจ
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
  • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
   • รัฐศาสตร์
 • คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
   • การออกแบบอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • นิเทศศาสตร์
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการทางวัฒนธรรม
   • สารสนเทศศาสตร์
   • พัฒนาสังคม
   • ภาษาจีนธุรกิจ
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • การจัดการทั่วไป
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน
 • คณะเทคโนโลยีสังคม
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการ
   • การตลาด
   • ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
   • การจัดการธุรกิจค้าปลีก
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
   • การท่องเที่ยว
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • พืชศาสตร์
   • สัตวศาสตร์
   • ประมง
   • เทคโนโลยีชีวภาพ
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • เทคนิคการสัตวแพทย์
   • เครื่องจักรกลเกษตร
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมเครื่องกล
   • วิศวกรรมโลจิสติกส์

ระดับปริญญาตรี เทียบโอน รับวุฒิ ปวส.

 • คณะเทคโนโลยีสังคม
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการ
   • การตลาด
   • ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • พืชศาสตร์
   • สัตวศาสตร์
   • ประมง
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • เครื่องจักรกลเกษตร
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมเครื่องกล
  • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีอุตสาหการ
   • เทคโนโลยีเครื่องกล

ระดับปวส. รับวุฒิ ม.6/ปวช.

 • คณะเทคโนโลยีสังคม
  • การบัญชี
  • การตลาด
  • การจัดการ
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • คณะเทคโนโยีอุตสาหกรรมเกษตร
  • พืชศาสตร์
  • สัตวศาสตร์
  • ประมง
  • เทคโนโลยีอาหาร
  • ช่างกลโรงงาน
  • ช่างยนต์

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ม.6 ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบคัดเลือก

รับข่าวสารเพิ่มเติม

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: