รับตรง59 พัฒนาฯช่วง 2 นร.ที่มีผลการเรียนดี ม.เชียงใหม่ 2559

รับตรง59 พัฒนาฯช่วง 2 นร.ที่มีผลการเรียนดี ม.เชียงใหม่ 2559

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาช่วงที่ 2 ภายใต้โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 13 – 20 มกราคม 2559
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะมนุษยศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ (หน้า 3)
  • ภาษาฝรั่งเศส (หน้า 4)
  • ภาษาเยอรมัน (หน้า 4)
  • บ้านและชุมชน (หน้า 5)
  • สารสนเทศศึกษา (หน้า 6)
  • จิตวิทยาคลินิค (หน้า 6)
  • จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (หน้า 6)
  • ภาษาไทย (หน้า 7)
  • ภาษาญี่ปุ่น (หน้า 7)
  • ภาษาจีน (หน้า 8)
  • การท่องเที่ยว (หน้า 8)
 • คณะวิจิตรศิลป์
  • ศิลปะภาพพิมพ์ (หน้า 9)
  • จิตรกรรม (หน้า 9)
  • ประติมากรรม (หน้า 9)
  • สหศาสตร์ศิลป์ (หน้า 9)
  • ศิลปะไทย (หน้า 9)
  • ศิลปะการถ่ายภาพ (หน้า 10)
  • การออกแบบ (หน้า 11)
  • ศิลปะการดนตรีและการแสดง (หน้า 11)
 • คณะสังคมศาสตร์
  • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (หน้า 12)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • เคมี/เคมีอุตสาหกรรม/ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี
  • ชีววิทยา/จุลชีววิทยา/สัตววิทยา
  • ฟิสิกส์/วัสดุศาสตร์
  • ธรณีวิทยา
  • อัญมณีวิทยา
  • คณิตศาสตร์/สถิติ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • (หน้า 10)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมเหมืองแร่
  • วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย
  • วิศวกรรมเครื่องกล-หลักสูตรนานาชาติ
  • วิศวกรรมเครื่องกล-ภาคพิเศษ
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-ภาคพิเศษ
  • (หน้า 11)
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • (หน้า 11)
 • คณะเศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์-หลักสูตรนานาชาติ
  • (หน้า 12)
 • คณะการสื่อสารมวลชน
  • (หน้า 12)
 • วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
  • การจัดการสมัยใหม่ (หน้า 13)
  • แอนิเมชั่น (หน้า 13)
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์-หลักสูตรนานาชาติ (หน้า 14)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีผลการสอบ GAT/PAT ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด-บางสาขาวิชา
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ-บางสาขาวิชา
 • สอบข้อเขียน-บางสาขาวิชา
 • ยื่นแฟ้มสะสมผลงาน-บางสาขาวิชา
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์