รับตรง59 เรียนดี/ความสามารถพิเศษ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม 2559

รับตรง59 เรียนดี/ความสามารถพิเศษ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบโควตา ประเภทคัดเลือกเรียนดี และประเภทความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 พฤศจิกายน – 11 ธันวาคม 2558
 • (หน้า 6)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • การศึกษาปฐมวัย
   • ภาษาไทย
   • ภาษาอังกฤษ
   • สังคมศึกษา
   • ดนตรีศึกษา
   • คณิตศาสตร์
   • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
   • พลศึกษา
  • (หน้า 8, 3)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาไทย
   • ภาษาอังกฤษ
   • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
   • ภาษาญี่ปุ่น
   • ภาษาจีน-โทภาษาอังกฤษ
   • การพัฒนาชุมชน
   • บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
   • ดนตรีสากล
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
  • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
   • รัฐศาสตร์-การเมืองการปกครอง
   • รัฐศาสตร์-การเมืองท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • รัฐประศาสนศาสตร์-การบริหารการจัดการภาครัฐ
   • รัฐประศาสนศาสตร์-การปกครองท้องถิ่น
   • รัฐประศาสนศาสตร์-การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย
  • (หน้า 8, 3)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เคมี
   • ชีววิทยา
   • จุลชีววิทยา
   • ฟิสิกส์
   • คณิตศาสตร์ประยุกต์
   • สถิติประยุกต์
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • คหกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
   • สาธารณสุขศาสตร์
  • (หน้า 9, 3)
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร-ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง
   • พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร-การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
   • เกษตรศาสตร์-การจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
   • เกษตรศาสตร์-เกษตรอินทรีย์
   • เกษตรศาสตร์-พืชศาสตร์
   • สัตวศาสตร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
  • (หน้า 9)
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เซรามิค
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมโลจิสติกส์
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์-เทียบโอน
  • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต-ต่อเนื่อง
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล-ต่อเนื่อง
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า-ต่อเนื่อง
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-ต่อเนื่อง
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีวิศวกรรมก่อสร้าง-ต่อเนื่อง
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการ-ต่อเนื่อง
  • (หน้า 10)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การท่องเที่ยวและการโรงแรม
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
   • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • นิเทศศาสตร์
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
   • การตลาด
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • การจัดการ
   • การจัดการทรัพยากรมนุษย์-เทียบโอน
   • การตลาด-เทียบโอน
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ-เทียบโอน
   • การจัดการ-เทียบโอน
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
   • การบัญชี-เทียบโอน
  • (หน้า 11)

คุณสมบัติ

 • ประเภทคัดเลือเรียนดี
  • วุฒิการศึกษาม.6/ปวช./ปวส. หรือเทียบเท่า
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • ประเภทคัดเลือความสามารถพิเศษ
  • วุฒิการศึกษาม.6/ปวช./ปวส. หรือเทียบเท่า
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
  • มีความสามารถพิเศษด้านต่างๆ เช่น กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ผู้นำ หรืออื่นๆ
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • รวม 3,835 คน

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบคัดเลือกวัดแววความเป็นครู-เฉพาะครุศาสตร์
 • สอบสัมภาษณ์
 • สอบปฏิบัติ
 • (หน้า 7, 12)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ต หรือสมัครผ่านสถานศึกษา หรือสมัครด้วยตนเอง ที่ กองบริการการศึกษา งานรับเข้าศึกษา อาคารทีปวิชญ์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว
 • (หน้า 6)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: