รับตรง59 ภาคปกติ โดยวิธีรับตรง ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ 2559

รับตรง59 ภาคปกติ โดยวิธีรับตรง ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 16 พฤศจิกายน – 29 ธันวาคม 2558
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • นาฏศิลป์
  • พลศึกษา
  • สังคมศึกษา
  • ดนตรีศึกษา-ดนตรีไทย
  • ดนตรีศึกษา-ดนตรีตะวันตก
  • ศิลปศึกษา
  • คณิตศาสตร์
  • การศึกษาปฐมวัย
  • เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • ฟิสิกส์
  • (หน้า 2)
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
  • การพัฒนาสังคม
  • ตนตรี
  • การท่องเที่ยวและการโรงแรม
  • (หน้า 3)
 • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
  • คอมพิวเตอร์ศิลปะและการออกแบบ
  • (หน้า 3)
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • (หน้า 3)
 • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
  • นิติศาสตร์
  • (หน้า 3)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • คณิตศาสตร์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • ภูมิสารสนเทศ
  • วิทยาศาสตร์การกีฬา
  • สถิติประยุกต์
  • เคมี
  • สาธารณสุขชุมชน
  • วิทยาศาสตร์การอาหาร
  • ชีววิทยา
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ-เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ-เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ-การจัดการคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
  • วิทยาศาสตร์สิ่งทอ
  • สัตวศาสตร์
  • ประมง
  • เกษตรศาสตร์
  • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีเซรามิก
  • ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
  • เทคโนโลยีก่อสร้าง
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
  • อิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร
  • (หน้า 3)
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • การเงินและการธนาคาร
  • การตลาด
  • การจัดการ
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • (หน้า 4)
 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
  • การบัญชี
  • (หน้า 4)
 • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
  • เศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจ
  • เศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหาร
  • (หน้า 4)
 • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
  • การสื่อสารมวลชน
  • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด-เฉพาะบางสาขาวิชา

จำนวนรับ

 • รวม 4,205 คน

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบปฏิบัติ-บางสาขาวิชา
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านครูแนะแนว หรือสมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย หรือสมัครด้วยนตนเองที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์