รับตรง59 ภาคปกติ ระบบรับตรง ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 2559 (ปรับปรุง/ระเบียบการ)

รับตรง59 ภาคปกติ ระบบรับตรง ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 2559 (ปรับปรุง/ระเบียบการ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559 (ปรับปรุง/ระเบียบการ)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 5 พฤศจิกายน – 29 ธันวาคม 2558
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
  • สังคมศึกษา
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • คณิตศาสตร์
  • การศึกษาปฐมวัย
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • (หน้า 3, 12)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • คหกรรมศาสตร
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • เคมี
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • คณิตศาสตร์สารสนเทศ
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • สถิติประยุกต์
  • ชีววิทยา
  • จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
  • ฟิสิกส์ประยุกต์
  • วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
  • นิติวิทยาศาสตร์
  • การจัดการอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม
  • เทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
  • การออกแบบตกแต่งภายในและการจัดนิทรรศการ
  • การบริหารทรัพยากรอาคาร
  • มาตรวิทยาและระบบคุณภาพ
  • การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • การออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย
  • อุตสาหกรรมการพิมพ์-เทคโนโลยีการพิมพ์
  • อุตสาหกรรมการพิมพ์-การออกแบบสิ่งพิมพ์
  • อุตสาหกรรมการพิมพ์-การจัดการอุตสาหกรรมการพิมพ์
  • เทคโนโลยีไฟฟ้า-เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีไฟฟ้า-เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
  • เทคโนโลยีไฟฟ้า-เทคโนโลยีพลังงาน
  • ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
  • (หน้า 2, 9)
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • (หน้า 4, 10)
 • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
  • สถาปัตยกรรม
  • (หน้า 4)
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาจีน
  • ภาษาญี่ปุ่น
  • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • สารสนเทศศาสตร์-ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  • สารสนเทศศาสตร์-สารสนเทศศึกษา
  • การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ-ธุรกิจนำเที่ยว
  • การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ-ธุรกิจการบิน
  • การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ-การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและกีฬา
  • การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ-การจัดการประชุม นิทรรศการและอีเว้นท์
  • การบริหารสังคมและวัฒนธรรม-การบริหารการพัฒนาสังคม
  • การบริหารสังคมและวัฒนธรรม-การบริหารวัฒนธรรม
  • (หน้า 5, 10)
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต
  • รัฐประศาสนศาสตร์-การปกครองท้องถิ่น
  • รัฐประศาสนศาสตร์-การบริหารรัฐกิจ
  • รัฐประศาสนศาสตร์-การบริหารภาครัฐและเอกชน
  • การบริหารงานตำรวจ
  • (หน้า 5, 10)
 • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
  • นิติศาสตร์
  • (หน้า 5)
 • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
  • จิตกรรม
  • การออกแบบนิเทศศิลป์
  • การออกแบบเครื่องแต่งกาย
  • การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
  • ดนตรี
  • ศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์ไทย
  • ศิลปะการแสดง-ศิลปะการละคร
  • (หน้า 6, 11)
 • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
  • วารสารสนเทศ
  • การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร
  • การโฆษณาและสื่อสารการตลาด
  • วิทยุโทรทัศน์
  • ภาพยนตร์
  • (หน้า 6)
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • บริหารธุรกิจ-การบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • บริหารธุรกิจ-การเงินการธนาคาร
  • บริหารธุรกิจ-การตลาด
  • บริหารธุรกิจ-ธุรกิจระหว่างประเทศ
  • บริหารธุรกิจ-การจัดการธุรกิจบริการ
  • บริหารธุรกิจ-การประกอบการธุรกิจ
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • (หน้า 6)
 • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
  • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  • (หน้า 6)
 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
  • การบัญชี
  • (หน้า 6)

สาขาที่เปิดรับ (ต่อ)

 • วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
   • การจัดการคุณภาพ
   • การจัดการทุนมนุษย์และองค์การ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตลาด
  • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
   • รัฐศาสตร์
  • (หน้า 7)
 • วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
  • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
   • การแพทย์แผนไทยประยุกต์
  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
   • สาธารณสุขศาสตร์
  • (หน้า 7, 10)
 • วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการโลจิสติกส์
   • การจัดการซัพพลายเชน-ธุรกิจพาณิชย์นาวี
   • การจัดการซัพพลายเชน-การจัดการธุรกิจการค้าปลีก
   • การจัดการซัพพลายเชน-การจัดการโซ่อุปทานธุรกิจอาหารและบริการ
   • การจัดการซัพพลายเชน-การจัดการการขนส่ง
   • การจัดการซัพพลายเชน-การจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
   • การจัดการโลจิสติกส์-หลักสูตรนานาชาติ
  • (หน้า 7)
 • ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ-ธุรกิจนำเที่ยว
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการโลจิสติกส์
  • (หน้า 8)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

จำนวนรับ

 • รวม 4,211 คน

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • สอบปฏิบัติ-ถ้ามี
 • (หน้า 12, 18)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 16)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: