รับตรง59 ทุนเพชรสุนันทา ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 2559 (ปรับปรุง/ระเบียบการ)

รับตรง59 ทุนเพชรสุนันทา ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 2559 (ปรับปรุง/ระเบียบการ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ โครงการทุนเพชรสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2559 (ปรับปรุง/ระเบียบการ)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 5 พฤศจิกายน – 21 ธันวาคม 2558
 • (หน้า 12)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • สังคมศึกษา
   • ภาษาไทย
   • ภาษาอังกฤษ
   • คณิตศาสตร์
   • การศึกษาปฐมวัย
   • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • (หน้า 2)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • คหกรรมศาสตร
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • เคมี
   • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   • เทคโนโลยีชีวภาพ
   • จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
  • (หน้า 3, 7)
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการอุตสาหกรรม
   • มาตรวิทยาและระบบคุณภาพ
   • อุตสาหกรรมการพิมพ์-เทคโนโลยีการพิมพ์
   • อุตสาหกรรมการพิมพ์-การออกแบบสิ่งพิมพ์
   • อุตสาหกรรมการพิมพ์-การจัดการอุตสาหกรรมการพิมพ์
   • เทคโนโลยีไฟฟ้า-เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีไฟฟ้า-เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
   • เทคโนโลยีไฟฟ้า-เทคโนโลยีพลังงาน
  • (หน้า 3, 7)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาไทย
   • ภาษาอังกฤษ
   • ภาษาจีน
   • ภาษาญี่ปุ่น
   • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
   • การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ-ธุรกิจนำเที่ยว
   • สารสนเทศศาสตร์-ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  • (หน้า 3, 7)
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • จิตกรรม
   • การออกแบบนิเทศศิลป์
   • การออกแบบเครื่องแต่งกาย
   • การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
   • ดนตรี
   • ศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์ไทย
   • ศิลปะการแสดง-ศิลปะการละคร
  • (หน้า 4, 6)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • วารสารสนเทศ
   • การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร
   • การโฆษณาและสื่อสารการตลาด
  • (หน้า 4)
 • วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
  • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
   • รัฐศาสตร์
  • (หน้า 4)
 • วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการโลจิสติกส์
   • การจัดการซัพพลายเชน-ธุรกิจพาณิชย์นาวี
  • (หน้า 4)
 • วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
  • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
   • การแพทย์แผนไทยประยุกต์
  • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ ไม่รับเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ 3.25 ตามที่สาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 48 คน

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบเฉพาะทาง
 • สอบเฉพาะทาง-ถ้ามี
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 7)
 • (เงื่อนไขทุนเพชรสุนันทา หน้า 9)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: