รับตรง59 ความสามารถทางวิชาการ/พิเศษ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 2559 (ปรับปรุง/ระเบียบการ)

รับตรง59 ความสามารถทางวิชาการ/พิเศษ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 2559 (ปรับปรุง/ระเบียบการ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ระบบโควตา ประเภทความสามารถทางวิชาการและความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 (ปรับปรุง/ระเบียบการ)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 5 พฤศจิกายน – 21 ธันวาคม 2558
 • (หน้า 17)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • สังคมศึกษา
   • ภาษาไทย
   • ภาษาอังกฤษ
   • คณิตศาสตร์
   • การศึกษาปฐมวัย
   • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • (หน้า 2)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • คหกรรมศาสตร
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • เคมี
   • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   • คณิตศาสตร์สารสนเทศ
   • เทคโนโลยีชีวภาพ
   • สถิติประยุกต์
   • ชีววิทยา
   • จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
   • ฟิสิกส์ประยุกต์
   • วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
   • นิติวิทยาศาสตร์
  • (หน้า 2)
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการอุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม
   • เทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
   • การออกแบบตกแต่งภายในและการจัดนิทรรศการ
   • การบริหารทรัพยากรอาคาร
   • มาตรวิทยาและระบบคุณภาพ
   • การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
   • การออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย
   • อุตสาหกรรมการพิมพ์-เทคโนโลยีการพิมพ์
   • อุตสาหกรรมการพิมพ์-การออกแบบสิ่งพิมพ์
   • อุตสาหกรรมการพิมพ์-การจัดการอุตสาหกรรมการพิมพ์
   • เทคโนโลยีไฟฟ้า-เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีไฟฟ้า-เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
   • เทคโนโลยีไฟฟ้า-เทคโนโลยีพลังงาน
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
   • สถาปัตยกรรม
  • (หน้า 3)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาไทย
   • ภาษาอังกฤษ
   • ภาษาจีน
   • ภาษาญี่ปุ่น
   • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
   • สารสนเทศศาสตร์-ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
   • สารสนเทศศาสตร์-สารสนเทศศึกษา
   • การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ-ธุรกิจนำเที่ยว
   • การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ-ธุรกิจการบิน
   • การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ-การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและกีฬา
   • การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ-การจัดการประชุม นิทรรศการและอีเว้นท์
   • การบริหารสังคมและวัฒนธรรม-การบริหารการพัฒนาสังคม
   • การบริหารสังคมและวัฒนธรรม-การบริหารวัฒนธรรม
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต
   • รัฐประศาสนศาสตร์-การปกครองท้องถิ่น
   • รัฐประศาสนศาสตร์-การบริหารรัฐกิจ
   • รัฐประศาสนศาสตร์-การบริหารภาครัฐและเอกชน
   • การบริหารงานตำรวจ
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
  • (หน้า 3)
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • จิตกรรม
   • การออกแบบนิเทศศิลป์
   • การออกแบบเครื่องแต่งกาย
   • การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
   • ดนตรี
   • ศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์ไทย
   • ศิลปะการแสดง-ศิลปะการละคร
  • (หน้า 4)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • บริหารธุรกิจ-การบริหารทรัพยากรมนุษย์
   • บริหารธุรกิจ-การเงินการธนาคาร
   • บริหารธุรกิจ-การตลาด
   • บริหารธุรกิจ-ธุรกิจระหว่างประเทศ
   • บริหารธุรกิจ-การจัดการธุรกิจบริการ
   • บริหารธุรกิจ-การประกอบการธุรกิจ
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
   • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • วารสารสนเทศ
   • การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร
   • การโฆษณาและสื่อสารการตลาด
   • วิทยุโทรทัศน์
   • ภาพยนตร์
  • (หน้า 4)
 • วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
  • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
   • การแพทย์แผนไทยประยุกต์
  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
   • สาธารณสุขศาสตร์
  • (หน้า 5)
 • วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการโลจิสติกส์
   • การจัดการซัพพลายเชน-ธุรกิจพาณิชย์นาวี
   • การจัดการซัพพลายเชน-การจัดการธุรกิจการค้าปลีก
   • การจัดการซัพพลายเชน-การจัดการโซ่อุปทานธุรกิจอาหารและบริการ
   • การจัดการซัพพลายเชน-การจัดการการขนส่ง
   • การจัดการซัพพลายเชน-การจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
   • การจัดการโลจิสติกส์-หลักสูตรนานาชาติ
  • (หน้า 5)
 • วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
   • การจัดการคุณภาพ
   • การจัดการทุนมนุษย์และองค์การ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตลาด
  • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
   • รัฐศาสตร์
  • (หน้า 5)
 • วิทยาลัยการภาพยนตร์ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่
  • หลักสูตรศิลปบัณฑิต
   • การสร้างภาพยนตร์-หลักสูตรนานาชาติ
   • การสร้างสรรค์และสื่อดิจิตอล-หลักสูตรนานาชาติ
  • (หน้า 6)
 • ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ-ธุรกิจนำเที่ยว
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการโลจิสติกส์
  • (หน้า 6)

คุณสมบัติ

 • ประเภทความสามารถทางวิชาการ
  • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญเท่านั้น ไม่รับเทียบเท่า
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • มีคุณสมบัติเฉพาะตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
  • (หน้า 7)
 • ประเภทความสามารถพิเศษ (ดนตรี / นาฏศิลป์ไทยและการละคร / ศิลปะ / กีฬา)
  • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญเท่านั้น ไม่รับเทียบเท่า
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • มีคุณสมบัติเฉพาะด้านตามแต่ละประเภทที่สมัคร
  • (หน้า 10)

จำนวนรับ

 • รวม 1,108 คน

กระบวนการคัดเลือก

 • ประเภทความสามารถทางวิชาการ
  • สอบปฏิบัติเฉพาะทาง-ถ้ามี
  • สอบสัมภาษณ์
 • ประเภทความสามารถพิเศษ
  • สอบปฏิบัติเฉพาะทาง-ถ้ามี
  • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 8, 17)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 13)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: