รับตรง59 ระบบคัดตรงจากพื้นที่ สถาบันพระบรมราชชนก 2559

รับตรง59 ระบบคัดตรงจากพื้นที่ สถาบันพระบรมราชชนก 2559

สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ทั่วประเทศ ระบบคัดตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 9 – 20 พฤศจิกายน 2558
 • (หน้า 6)

สาขาที่เปิดรับ ระดับปริญญาตรี

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
  • สาธารณสุขชุมชน
  • การจัดการสุขภาพชุมชน
  • ทันตสาธารณสุข
  • เวชระเบียน
 • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
  • การแพทย์แผนไทย
  • การแพทย์แผนไทยประยุกต์

สาขาที่เปิดรับ ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี

 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง
  • สาธารณสุขศาสตร์-เทคนิคเภสัชกรรม
  • ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
  • เวชระเบียน
  • โสตทัศนศึกษาทางการแพทย์

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต ไม่รับกศน. ปวช. ปวท. ปวส. หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50 กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ตลอดหลักสูตร
 • มีผลการเรียนกลุ่มสาระวิชาวิทย์ คณิต ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่มีโควต้าให้เข้าศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปีหรือบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบธรรมตามกฎหมายมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่มีโควต้าให้เข้าศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • อายุ 16 – 35 ปีบริบูรณ์
 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต, ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์, ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 7)

วิธีสมัคร

 • กรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์ของวิทยาลัย และยื่นใบสมัครด้วตนเองที่ วิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก โดยหลักสูตรพยาบาลยื่นที่วิทยาลัยพยาบาล และหลักสูตรอื่นๆ ยื่นที่วิทยาลัยที่เหลือ ดังนี้
  • กระบี่
   • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
   • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
  • กรุงเทพมหานคร
   • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
  • กาญจนบุรี
   • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
   • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
  • กาฬสินธุ์
   • วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
   • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
  • กำแพงเพชร
   • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
   • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
  • ขอนแก่น
   • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
   • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
  • จันทบุรี
   • วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
   • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี
  • ฉะเชิงเทรา
   • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
   • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี
  • ชลบุรี
   • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
   • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี
  • ชัยนาท
   • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
   • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
  • ชัยภูมิ
   • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
   • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
  • ชุมพร
   • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
   • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
  • เชียงราย
   • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
   • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
  • เชียงใหม่
   • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
   • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
  • ตรัง
   • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
   • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
  • ตราด
   • วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
   • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี
  • ตาก
   • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
   • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
  • นครนายก
   • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
   • วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
  • นครปฐม
   • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
   • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
  • นครพนม
   • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
   • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
  • นครราชสีมา
   • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
   • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
  • นครศรีธรรมราช
   • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
   • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
  • นครสวรรค์
   • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
   • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
  • นนทบุรี
   • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
   • วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
  • นราธิวาส
   • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
   • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
  • น่าน
   • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
   • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
  • บึงกาฬ
   • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
   • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
  • บุรีรัมย์
   • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
   • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
  • ปทุมธานี
   • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
   • วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
  • ประจวบคีรีขันธ์
   • วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
   • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
  • ปราจีนบุรี
   • วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
   • วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
  • ปัตตานี
   • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
   • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
  • พระนครศรีอยุธยา
   • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วขิระ
   • วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
  • พะเยา
   • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
   • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
  • พังงา
   • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
   • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
  • พัทลุง
   • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
   • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
  • พิจิตร
   • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
   • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
  • พิษณุโลก
   • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
   • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
  • เพชรบุรี
   • วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
   • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
  • เพชรบูรณ์
   • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
   • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
  • แพร่
   • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
   • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
  • ภูเก็ต
   • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
   • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
  • มหาสารคาม
   • วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
   • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
  • มุกดาหาร
   • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
   • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
  • แม่ฮ่องสอน
   • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
   • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
  • ยโสธร
   • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
   • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
  • ยะลา
   • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
   • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
  • ร้อยเอ็ด
   • วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
   • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
  • ระนอง
   • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
   • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
  • ระยอง
   • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
   • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี
  • ราชบุรี
   • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
   • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
  • ลพบุรี
   • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
   • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
  • ลำปาง
   • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
   • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
  • ลำพูน
   • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
   • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
  • เลย
   • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
   • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
  • ศรีสะเกษ
   • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
   • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
  • สกลนคร
   • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
   • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
  • สงขลา
   • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
   • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
  • สตูล
   • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
   • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
  • สมุทรปราการ
   • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
   • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี
  • สมุทรสงคราม
   • วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
   • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี
  • สมุทรสาคร
   • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
   • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี
  • สระแก้ว
   • วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
   • วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
  • สระบุรี
   • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
   • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
  • สิงห์บุรี
   • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
   • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
  • สุโขทัย
   • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
   • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
  • สุพรรณบุรี
   • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
   • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
  • สุราษฎร์ธานี
   • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
   • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
  • สุรินทร์
   • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
   • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
  • หนองคาย
   • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
   • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
  • หนองบัวลำภู
   • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
   • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
  • อ่างทอง
   • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
   • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
  • อำนาจเจริญ
   • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
   • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
  • อุดรธานี
   • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
   • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
  • อุตรดิตถ์
   • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
   • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
  • อุทัยธานี
   • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
   • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
  • อุบลราชธานี
   • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
   • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
 • (หน้า 6)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8