รับตรง59 แพทย์/ทันตะ หลักสูตรภาษาอังกฤษ ม.ธรรมศาสตร์ 2559

รับตรง59 แพทย์/ทันตะ หลักสูตรภาษาอังกฤษ ม.ธรรมศาสตร์ 2559

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 10 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2558
 • (หน้า 16)

สาขาที่เปิดรับ

 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
  • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ 30 คน
  • หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทวิภาษา หลักสูตร 6 ปี 18 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • อายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์
 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต จากในประเทศ หรือต่างประเทศ
 • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  • IELTS ประเภท Academic ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน แต่ละทักษะ — ไม่ต่ำกว่า 6.5 หรือ
  • TOEFL IBT — ไม่ต่ำกว่า 79 หรือ
  • TU-GET — ไม่ต่ำกว่า 550
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคกาคศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50 กรณีสำเร็จการศึกษาแล้ว ใช้ตลอดหลักสูตร
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 8, 10)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 9)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์