รับตรง59 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2559

รับตรง59 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2559

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเดิม เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 9 พฤศจิกายน 2558 – 6 มกราคม 2559

สาขาที่เปิดรับ ในมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

 • คณะครุศาสตร์
  • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
   • การศึกษาปฐมวัย
   • การประถมศึกษา
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • การตลาด
   • เลขานุการทางการแพทย์
   • การจัดการ
   • การเงิน
   • การบริการลูกค้า
   • การจัดการธุรกิจค้าปลีก
   • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
   • ธุรกิจระหว่างประเทศ
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาไทย
   • จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
   • ภาษาอังกฤษ
   • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
   • รัฐศาสตร์
   • รัฐประศาสนศาสตร์
   • บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
  • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
   • ศิลปศึกษา
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ธุรกิจการโรงแรม
   • ธุรกิจการบิน
   • การท่องเที่ยว
   • การจัดการงานบริการนานาชาติ-Hospitality Management

สาขาที่เปิดรับ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร กรุงเทพมหานคร

 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
   • สิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม
   • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
   • เทคโนโลยีเคมี
  • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
   • ฟิสิกส์
   • คณิตศาสตร์
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
   • พยาบาลศาสตร์
 • โรงเรียนการเรือน
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • คหกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
   • เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
   • โภชนาการและการประกอบอาหาร

สาขาที่เปิดรับ สถานที่จัดการเรียนการสอน ซอยรางน้ำ กรุงเทพมหานคร

 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาที่เปิดรับ สถานที่จัดการเรียนการสอน ซอยระนอง 2 กรุงเทพมหานคร

 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • นิเทศศาสตร์

สาขาที่เปิดรับ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

 • คณะครุศาสตร์
  • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
   • การศึกษาปฐมวัย
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาจีน
 • โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง
 • โรงเรียนการเรือน
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • คหกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

สาขาที่เปิดรับ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จังหวัดนครนายก

 • คณะครุศาสตร์
  • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
   • การศึกษาปฐมวัย

สาขาที่เปิดรับ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สมัครโดยตรงที่ศูนย์การศึกษา

 • โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ธุรกิจการบิน

สาขาที่เปิดรับ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง จังหวัดตรัง

 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • รัฐประศาสนศาสตร์
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • โรงเรียนการเรือน
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การท่องเที่ยว

สาขาที่เปิดรับ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง จังหวัดลำปาง

 • คณะครุศาสตร์
  • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
   • การศึกษาปฐมวัย
 • โรงเรียนการเรือน
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบคัดเลือก
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

รับข่าวสารเพิ่มเติม

รับตรง59 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2559

เว็บไซต์