รับตรง59 วุฒิ ปวส. ระบบรับตรง ม.แม่โจ้ 2559

รับตรง59 วุฒิ ปวส. ระบบรับตรง ม.แม่โจ้ 2559

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เทียบเข้าเรียน ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2558
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะผลิตกรรมการเกษตร
  • เกษตรศาสตร์-พืชไร่
  • การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
  • การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร-นอกเวลา
  • (หน้า 3)
 • คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
  • สัตวศาสตร์-การผลิตสุกร
  • สัตวศาสตร์-โคนมและโคเนื้อ
  • สัตวศาสตร์-สัตวปีก
  • (หน้า 3)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีภูมิทัศน์-การจัดการสนามกอล์ฟ/การจัดการภูมิทัศน์/การจัดการต้นไม้ยืนต้น
  • (หน้า 4)
 • คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
  • การประมง
  • (หน้า 4)
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • การจัดการ
  • การตลาด
  • การบัญชี
  • ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
  • (หน้า 4)
 • คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
  • พัฒนาการท่องเที่ยว
  • (หน้า 5)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • รวม 556 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นแฟ้มสะสมผลงาน-บางสาขาวิชา
 • สอบข้อเขียน-บางสาขาวิชา
 • (หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์