รับตรง59 โควตาเรียนดี การแพทย์แผนจีน ม.ราชภัฏจันทรเกษม 2559

รับตรง59 โควตาเรียนดี การแพทย์แผนจีน ม.ราชภัฏจันทรเกษม 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก (ระบบโควตาเรียนดี) ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • บัดนี้ – 12 มกราคม 2559
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • (หน้า 7)

กระบวนการคัดเลือก

 • ทดสอบจิตวิทยา
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ หรือสมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย หรือสมัครด้วยตนเองที่ วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์