มหาวิทยาลัยราชภัฏ

รับตรง59 ภาคปกติ ประเภทรับตรง ม.ราชภัฏเชียงราย 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เปิดรับสมัครเปิดคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรง เรียนจันทร์-ศุกร์ ประจำปีการศึกษา 2559

กําหนดการรับสมัคร

 • ครุศาสตร์
  • 22 ตุลาคม – 8 ธันวาคม 2558
 • สาขาวิชาอื่นๆ ที่มีการสอบ
  • 22 ตุลาคม – 20 ธันวาคม 2558
 • สาขาวิชาที่ไม่มีการสอบ
  • 22 ตุลาคม 2558 – 9 มกราคม 2558
 • (หน้า 13)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • การศึกษาปฐมวัย
   • การสอนภาษาจีน
   • พลศึกษา
   • ภาษาอังกฤษ
   • ภาษาไทย
   • เทคโนโลยีการศึกษา
   • สังคมศึกษา
   • คหกรรมศาสตร์
   • อุตสาหกรรมศิลป์
   • คณิตศาสตร์
   • วิทยาศาสตร์
   • เคมี
   • ฟิสิกส์
   • ชีววิทยา
  • (หน้า 3)
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรสถาปัตยกรรมบัณฑิต
   • นวัตกรรมการออกแบบ
   • นวัตกรรมการออกแบบ-เทียบโอน
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีไฟฟ้า-เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีไฟฟ้า-เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีก่อสร้าง
   • เทคโนโลยีไฟฟ้า-เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม-เทียบโอน
   • เทคโนโลยีไฟฟ้า-เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม-เทียบโอน
   • เทคโนโลยีก่อสร้าง-เทียบโอน
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมโลจิสติกส์
   • วิศวกรรมพลังงาน
   • วิศวกรรมพลังงาน-เทียบโอน
   • วิศวกรรมโลจิสติกส์-เทียบโอน
  • (หน้า 4)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการ
   • การตลาด
   • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
   • การจัดการโลจิสติกส์
   • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
   • การจัดการ-เทียบโอน
   • การตลาด-เทียบโอน
   • การจัดการโลจิสติกส์-เทียบโอน
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • การสื่อสารสื่อใหม่
   • การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
   • ดิจิทัลมัลติมีเดีย
  • (หน้า 6)
 • คณะมนุษยศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาไทย
   • ภาษาจีน
   • ภาษาจีนเพื่อการค้าระหว่างประเทศ
   • ภาษาญี่ปุ่น
   • ภาษาอังกฤษ-ภาษาศาสตร์
   • ภาษาอังกฤษ-ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
   • ภาษาอังกฤษศึกษา-หลักสูตรนานาชาติ
   • ภาษาและวัฒนธรรมไทย
   • ภาษาเกาหลี
  • (หน้า 7)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • ฟิสิกส์
   • ชีววิทยา
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   • เคมี
   • คณิตศาสตร์
  • (หน้า 7)
 • สำนักวิชาสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
   • การพัฒนาสังคม
   • ทัศนศิลป์
   • ดนตรี
   • คหกรรมศาสตร์ประยุกต์
   • การจัดการภูมิปัญญาและทรัพยากรทางวัฒนธรรม
   • นวัตกรรมสังคม
   • สหวิทยาการการบริหารท้องถิ่น
   • ชาติพันธุ์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • จิตวิทยาสังคม-จิตวิทยาอุตสาหกรรม
   • ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
  • (หน้า 8)
 • สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • กราฟิกดีไซน์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์-วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ-เทียบโอน
  • (หน้า 9)
 • สำนักวิชาการท่องเที่ยว
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการการท่องเที่ยว
   • การบริหารโรงแรม
   • การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ-หลักสูตรนานาชาติ
   • การบริหารโรงแรม-เทียบโอน
   • การจัดการการท่องเที่ยว-เทียบโอน
  • (หน้า 10)
 • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • สาธารณสุขศาสตร์
   • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
   • การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย
  • (หน้า 11)
 • สำนักวิชาบัญชี
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
   • การบัญชี-เทียบโอน
  • (หน้า 11)
 • สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • รัฐประศาสนศาสตร์
   • การปกครองท้องถิ่น
  • (หน้า 11)
 • สำนักวิชานิติศาสตร์
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
  • (หน้า 11)
 • วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการท่าอากาศยาน
   • การจราจรทางอากาศ
   • การขนส่งสินค้าทางอากาศ
   • นักบินพาณิชย์ตรี-หลักสูตรนานาชาติ
  • (หน้า 12)
 • วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
  • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
   • การแพทย์แผนไทย
  • (หน้า 12)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 13)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน-บางสาขาวิชา
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 13)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 13)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ป้ายกำกับ: