รับตรง59 PSU Smart Students for ASEAN คณะเทคโนโลยีฯ ม.สงขลาฯ-ภูเก็ต 2559

รับตรง59 PSU Smart Students for ASEAN คณะเทคโนโลยีฯ ม.สงขลาฯ-ภูเก็ต 2559

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการ PSU Smart Students for ASEAN คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 30 พฤศจิกายน 2558
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ 40 คน
  • ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 40 คน
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 40 คน
  • เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม 40 คน
  • เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม 40 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • หรือ มีคุณสมบัติพิเศษอื่นๆที่เหมาะสม ตามความเห็นของคณะกรรมการคัดเลือก
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • รวม 200 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย หรือสมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ งานรับนักศึกษาและทะเบียนกลาง ชั้น 1 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์