รับตรง59 ตั้งใจดีมีที่เรียน ม.สงขลานครินทร์-สุราษฎร์ 2559 (3 รอบ)

รับตรง59 ตั้งใจดีมีที่เรียน ม.สงขลานครินทร์-สุราษฎร์ 2559 (3 รอบ)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2559 (3 รอบ)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • รอบที่ 1 : 6 ตุลาคม – 27 พฤศจิกายน 2558
 • รอบที 2 : 6 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2559
 • รอบที่ 3 : 4 มีนาคม – 4 เมษายน 2559
 • (หน้า 7)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา
   • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • เคมีเพื่ออุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีอาหาร
   • เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
   • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการงานวิศวกรรม
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
   • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ
   • การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
   • พัฒนาธุรกิจ
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการรัฐกิจ
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษา การสื่อสารและธุรกิจ
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี-หลักสูตรสองภาษา
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • รอบที่ 1 รวม 615 คน
 • รอบที่ 2 รวม 515 คน
 • รอบที่ 3 รวม 610 คน
 • รวมทั้งหมด 1,740 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์