รับตรง59 ประเภทสอบตรง ราชมงคลธัญบุรี 2559 (ขยายเวลารับสมัคร)

รับตรง59 ประเภทสอบตรง ราชมงคลธัญบุรี 2559 (ขยายเวลารับสมัคร)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทสอบตรง ประจำปีการศึกษา 2559 (ขยายเวลารับสมัคร)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 พฤศจิกายน 2558 – 10 กุมภาพันธ์ 2559
 • 1 พฤศจิกายน 2558 – 25 กุมภาพันธ์ 2559
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะศิลปศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การท่องเที่ยว
   • การจัดการการโรงแรม
   • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
  • (วุฒิ ม.6/ปวช. หน้า 53)
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต
   • วิศวกรรมโยธา
   • วิศวกรรมไฟฟ้า
   • วิศวกรรมเครื่องกล
   • วิศวกรรมอุตสาหการ
   • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
   • อุตสาหกรรมการผลิต
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
  • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา
   • เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา
   • คอมพิวเตอร์ศึกษา
  • (วุฒิ ม.6/ปวช. หน้า 57)
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมแปรรูปผลผลิตเกษตร
   • ประมง
   • การผลิตพืช
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
   • สัตวศาสตร์
   • เทคโนโลยีภูมิทัศน์
  • (วุฒิ ม.6/ปวช. หน้า 69)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมโยธา
   • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
   • วิศวกรรมไฟฟ้า
   • วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมเครื่องกล
   • วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมการผลิต
   • วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมอุตสาหการ
   • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรมโทรคมนาคม
   • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
   • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรมสื่อสารโครงข่าย
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   • วิศวกรรมเคมี
   • วิศวกรรมวัสดุ-พลาสติก
   • วิศวกรรมวัสดุ-พอลิเมอร์
   • วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
   • วิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ำ
   • วิศวกรรมอาหาร
   • วิศวกรรมสิ่งทอ-สิ่งทอ
   • วิศวกรรมสิ่งทอ-เครื่องนุ่งห่ม
   • วิศวกรรมเคมีสิ่งทอและเส้นใย-เคมีและสีสิ่งทอ
   • วิศวกรรมเคมีสิ่งทอและเส้นใย-พอลิเมอร์และเส้นใยประยุกต์
   • วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมการผลิต
   • วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมอุตสาหการ
  • (วุฒิ ม.6/ปวช. หน้า 75)
  • (วุฒิ ปวส. หน้า 129)
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การตลาด
   • การจัดการ-การจัดการทั่วไป
   • การจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
   • การเงิน
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
   • เศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
   • เศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
  • (วุฒิ ม.6/ปวช. หน้า 85)
  • (วุฒิ ปวส. หน้า 136)
 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต
   • การออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย
   • อาหารและโภชนาการ
   • เทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์
   • อุตสาหกรรมงานอาหาร
  • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
   • การศึกษาปฐมวัย
  • (วุฒิ ม.6/ปวช. หน้า 91)
  • (วุฒิ ปวส. หน้า 142)
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปบัณฑิตวิทยาศ
   • จิตรกรรม
   • ประติมากรรม
   • ศิลปะภาพพิมพ์
   • ศิลปะไทย
   • ออกแบบนิเทศศิลป์
   • ออกแบบผลิตภัณฑ์
   • ออกแบบภายใน
   • นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย
   • ดนตรีสากล
  • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
   • นาฏศิลป์ไทยศึกษา
   • ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา
   • ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา
  • (วุฒิ ม.6/ปวช. หน้า 96)
 • คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
   • เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
   • เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
   • เทคโนโลยีสื่อดิจิตอล
   • เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์
   • เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
  • (วุฒิ ม.6/ปวช. หน้า 105)
  • (วุฒิ ปวส. หน้า 146)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • คณิตศาสตร์
   • ชีววิทยาประยุกต์
   • สถิติ
   • เคมี
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • ฟิสิกส์ประยุกต์
  • (วุฒิ ม.6/ปวช. หน้า 112)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
   • สถาปัตยกรรม
   • สถาปัตยกรรมภายใน
  • (วุฒิ ม.6/ปวช. หน้า 117)
 • วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
  • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
   • การแพทย์แผนไทยประยุกต์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • สุขภาพความงามและสปา
  • (วุฒิ ม.6 หน้า 122)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ม.6 ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า

จำนวนรับ

 • รวม 3,845 คน

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบคัดเลือก
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3, 18)
 • (ค่าเทอม หน้า 21)
 • (ทุนการศึกษา หน้า 44)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 12)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์