รับตรง59 โควตาผู้มีคุณธรรม ประพฤติดี ม.ราชภัฏเชียงใหม่ 2559

รับตรง59 โควตาผู้มีคุณธรรม ประพฤติดี ม.ราชภัฏเชียงใหม่ 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควตาผู้มีคุณธรรม นำความรู้ ประพฤติดีมีที่เรียน และมีจิตสาธารณะ ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 19 ตุลาคม – 20 พฤศจิกายน 2558
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • การประถมศึกษา
   • การศึกษาปฐมวัย
   • เกษตรศาสตร์
   • คณิตศาสตร์
   • คอมพิวเตอร์ศึกษา
   • เคมี
   • จิตวิทยา-จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว
   • จิตวิทยา-จิตวิทยาองค์การ
   • ชีววิทยา
   • ดนตรีศึกษา
   • นาฏศิลป์
   • พลศึกษา
   • ฟิสิกส์
   • ภาษาจีน
   • ภาษาไทย
   • ภาษาอังกฤษ
   • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
   • ศิลปศึกษา
   • สังคมศึกษา
   • อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีศึกษา
  • (หน้า 7)
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เกษตรศาสตร์-พืชสวน
   • เกษตรศาสตร์-พืชไร่
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • สัตวศาสตร์
  • (หน้า 7)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การพัฒนาชุมชน
   • ภาษาเกาหลี
   • ดุริยางค์ไทย
   • การท่องเที่ยว
   • ภาษาจีน
   • ภาษาญี่ปุ่น
   • ภาษาไทย
   • ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ
   • ภาษาอังกฤษ
   • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
   • วัฒนธรรมศึกษา
   • สารสนเทศศาสตร์
  • หลักสูตรนิติศาสตร์
   • นิติศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • ภูมิสารสนเทศ
  • หลักสูตรรัฐประศาสตรบัณฑิต
   • รัฐประศาสนศาสตร์
  • (หน้า 7)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจ
   • การจัดการ
   • การจัดการ-เทียบโอน
   • การตลาด
   • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
   • การเป็นผู้ประกอบการ
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ-เทียบโอน
   • ธุรกิจระหว่างประเทศ
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
   • การบัญชี-เทียบโอน
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • นิเทศศาสตร์
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
   • เศรษฐศาสตร์
  • (หน้า 8)
 • วิทยาลัยนานาชาติ
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ
   • ภาษาจีนธุรกิจ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการธุรกิจนานาชาติ
  • (หน้า 8)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • การโปรแกรมและการรักษาความปลอดภัยบนเว็บ
   • คณิตศาสตร์
   • คหกรรมศาสตร์-ผ้าและเครื่องแต่งกาย
   • คหกรรมศาสตร์-อาหารและโภชนาการ
   • เคมี
   • ชีววิทยา
   • เทคโนโลยีเซรามิก
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมก่อสร้าง
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมก่อสร้าง-เทียบโอน
   • เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • ฟิสิกส์
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
   • สถิติประยุกต์
   • สาธารณสุขชุมชน
  • (หน้า 8)
 • วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
  • หลักสูตรครุศาสบัณฑิต
   • การประถมศึกษา
   • ภาษาอังกฤษ 5 ปี
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • สาธารณสุขชุมชน
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การท่องเที่ยว
  • (หน้า 9)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 จ.เชียงใหม่ และ จ.แม่ฮ่องสอน
 • หลักสูตร ครุศาสตร์ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • หลักสูตร อื่นๆ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2, 7)

จำนวนรับ

 • รวม 150 คน
 • (หน้า 7)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลงาน
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: