รับตรง59 +ทุน ช้างเผือกสงขลานครินทร์ ม.สงขลาฯ-สุราษฎร์ 2559

รับตรง59 +ทุน ช้างเผือกสงขลานครินทร์ ม.สงขลาฯ-สุราษฎร์ 2559

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการทุนการศึกษาช้างเผือกสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 19 ตุลาคม – 25 พฤศจิกายน 2558
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • เคมีเพื่ออุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีอาหาร
   • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
   • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการงานวิศวกรรม
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • พัฒนาธุรกิจธุรกิจ
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี-หลักสูตรสองภาษา
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
   • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการรัฐกิจ
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษา การสื่อสารและธุรกิจ
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ (แห่ง2)

 • รูปแบบทุนการศึกษา
 • สนับสนุนทุนการศึกษา 4 ปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 18,000 บาท / คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 16,000 บาท
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • รวม 10 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์