รับตรง59 ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ม.อุบลราชธานี 2559

รับตรง59 ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ม.อุบลราชธานี 2559

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 16 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2558
 • (หน้า 6)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระคณิต วิทย์ และอังกฤษ แต่ละกลุ่มสาระ ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ และอำนาจเจริญ ไม่น้อยกว่า 3 ปีติดต่อกัน
 • มีผลการสอบวิชาสามัญ 2559 ได้แก่ ไทย สังคม อังกฤษ คณิต ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 36 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์