รับตรง59 ทุนสุวรรณสมโภช 50 ปี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ ม.อัสสัมชัญ 2559

รับตรง59 ทุนสุวรรณสมโภช 50 ปี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ ม.อัสสัมชัญ 2559

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดรับสมัครเพื่อรับบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี พร้อมพิจารณามอบทุนการศึกษา สุวรรณสมโภช 50 ปี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ ให้แก่นักเรียนเรียนดีและประพฤติดี ทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 พฤศจิกายน 2558 – 31 มกราคม 2559

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะบริหารธุรกิจ
 • คณะศิลปศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ
  • ภาษาจีนธุรกิจ
  • ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
  • ภาษาจีนเพื่อเศรษฐกิจและการค้า
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะนิเทศศาสตร์
  • การโฆษณา
  • การประชาสัมพันธ์
  • การสื่อสารผ่านสื่อใหม่
  • การแสดง
  • การออกแบบนิเทศศิลป์
  • กระบวนจินตภาพคอมพิวเตอร์
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
  • วิศวกรรมโทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์
  • วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
 • คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
  • เทคโนโลยีการอาหาร
  • อุตสาหกรรมเกษตร
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • สถาปัตยกรรมศาสตร์
  • สถาปัตยกรรมภายใน
  • ออกแบบภายใน
  • ออกแบบผลิตภัณฑ์
 • คณะดนตรี

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.50

รูปแบบ/เงื่อนไขทุนการศึกษา

 • ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องชำระค่าหน่วยกิต ตามจำนวนหน่วยกิตของหลักสูตร 4-5 ปี คิดเป็น 267,200 – 408,000 บาท โดยระหว่างการศึกษา ผู้รับทุนจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 และเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สังคม จำนวน 120 ชั่วโมง/ปีการศึกษา

กระบวนการคัดเลือกทุน

 • ยื่นประวัติและผลงาน ของตนเป็นภาษาอังกฤษ

รับข่าวสารเพิ่มเติม

วิธีสมัคร

 • ยื่นใบสมัครและหลักฐานในการสมัคร ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หรือที่ศูนย์รับสมัครในส่วนภูมิภาคประจำจังหวัด และสมัครขอรับทุนการศึกษาได้ทางอินเตอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

เว็บไซต์