รับตรง59 ทั่วประเทศ การสอนภาษาจีนฯ ม.ศิลปากร 2559

รับตรง59 ทั่วประเทศ การสอนภาษาจีนฯ ม.ศิลปากร 2559

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการรับนักศึกษาโครงการพิเศษ (ทั่วประเทศ) สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 18 เมษายน – 6 พฤศภาคม 2559
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะศึกษาศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการสอบ GAT / PAT 5 / PAT 7.4
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • 28 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเอง ณ ห้อง ศษ 3128 สำนักงานเลขานุการ 2 อาคารศึกษา 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์