รับตรง59 โควตาพิเศษ การสอนภาษาจีนฯ ม.ศิลปากร 2559

รับตรง59 โควตาพิเศษ การสอนภาษาจีนฯ ม.ศิลปากร 2559

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการรับนักศึกษาโครงการพิเศษ (โควตาพิเศษ) สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 11 – 22 มกราคม 2559
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะศึกษาศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการต่อไปนี้
  • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
  • โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา
  • โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
  • โรงเรียนเจี้ยนหัว
  • โรงเรียนราชินีบูรณะ
  • โรงเรียนภัทรญาณวิทยา
  • โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม)
  • โรงเรียนยอเซฟอุปถัมภ์
  • โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
  • โรงเรียนดรุณาราชบุรี
  • โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี
  • โรงเรียนศรัทธาสมุทร
  • โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
  • โรงเรียนนาคประสิทธิ์
  • โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
  • โรงเรียนสามพรานวิทยา
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลการเรียนวิชาภาษาจีนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.25
 • มีผลการสอบ PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 • (หน้า 2, 4)

จำนวนรับ

 • 32 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • โรงเรียนคัดเลือก
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • โรงเรียนส่งใบสมัครของนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก มาที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์