รับตรง59 +ทุน ความสามารถดีเด่นด้านคอมพิวเตอร์ฯ ม.ขอนแก่น 2559

รับตรง59 +ทุน ความสามารถดีเด่นด้านคอมพิวเตอร์ฯ ม.ขอนแก่น 2559

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 กันยายน – 13 พฤศจิกายน 2558
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์ 5 คน
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5 คน
  • ภูมิสารสนเทศศาสตร์ 5 คน
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • เลือกเรียนรายวิชาดังนี้ เคมี ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยจะต้องลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • ได้รับรางวัลในการแข่งขันเกี่ยวกับด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิสารสนเทศศาสตร์ หรืออื่นๆตามที่กำหนด
 • (หน้า 2)
 • (เงื่อนไขทุนการศึกษา หน้า 5)

จำนวนรับ

 • รวม 15 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • ยื่นใบสมัครได้ที่ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์