TCAS/รับตรง61 โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ม.อุบลราชธานี 2561 (ครั้งที่ 2)

โครงการรับตรง คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลราชธานี 2556

ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กำหนดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 เพิ่มเติม ในสังกัดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวน สัตวศาสตร์) สาขาการประมง และสาขาเทคโนโลยีการอาหาร

กําหนดการรับสมัคร

 • 5 – 18 เมษายน 2556

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2556 หรือ สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • ผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) กลุ่มที่ใช้คะแนนสอบ GAT/PAT
  • ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50 มีค่าน้ำหนักร้อยละ 30
  • มีผลคะแนนทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) มีค่าน้ำหนักร้อยละ 25
  • มีคะแนนสอนวัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2) มีค่าน้ำหนักร้อยละ 45
 • ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) กลุ่มที่ผลการสอบ GAT/PAT (ครั้งที่ 1-3 ปีการศึกษา 2553, ครี่งที่ 1-3 ปีการศึกษา 2554 และครั้งที่ 1-2 ปีการศึกษา 2555)
  • ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50 มีค่าน้ำหนักร้อยละ 10
  • มีผลคะแนนทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) มีค่าน้ำหนักร้อยละ 10
  • มีคะแนนสอนวัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2) มีค่าน้ำหนักร้อยละ 30
  • มีผลการเรียนเฉลี่ย 3 กลุ่มสาระได้แก่ วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, ภาษาต่างประเทศ ค่าน้ำหนักร้อยละ 30
  • มีผลการสอบสัมภาษณ์ของคณะกรรมการสอบคัดเลือกคณะเกษตรศาสตร์ ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

จำนวนรับ

 • 110 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านเว็บไซต์ ที่ http://www.entry.ubu.ac.th/

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์