รับตรง59 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ราชภัฏสกลนคร 2559

รับตรง59 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ราชภัฏสกลนคร 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 5 ตุลาคม – 13 พฤศจิกายน 2558
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • เทคโนโลยีเครื่องกล
   • เทคโนโลยีการผลิต
   • เทคโนโลยีก่อสร้าง
   • เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
   • ไฟฟ้า
   • อิเล็กทรอนิกส์
   • เทคโนโลยีเครื่องกล-เทียบโอน
   • เทคโนโลยีการผลิต-เทียบโอน
   • เทคโนโลยีก่อสร้าง-เทียบโอน
   • เทคโนโลยีไฟฟ้า 2 ปี
   • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 2 ปี
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช. หรือปวส. หรือเทียบเท่า ชั้นปีสุดท้าย ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • รวม 360 คน
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์